Podmínky používání služby DreamRoi

nástroje pro efektivnější cílení na návštěvníky webových stránek a analýzu jejich chování,
který provozuje

DreamRoi s.r.o.
sídlem Zeyerova 560/25, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. C 45886
IČ: 09513582
( „DreamRoi“, „my“)

 • DreamRoi poskytuje nástroj pro analýzu dat o chování návštěvníků webových stránek klienta („klient“, „vy“) za účelem zefektivnění cílení reklamy na návštěvníky klientových webových stránek či jeho stávající zákazníky. Služby DreamROI jsou poskytovány prostřednictvím webového rozhraní dostupného na www.dreamroi.com a jsou určeny pro podnikatele a podporu jejich e-commerce služeb (dále jen „Služby“).
 • Na základě objednávky mezi sebou uzavřeme smlouvu o poskytování Služeb, jejíž součástí jsou tyto podmínky („Podmínky“). Pokud si spolu domluvíme něco odchylně od těchto podmínek, bude mít naše dohoda přednost. V našem vztahu se kromě toho řídíme českými zákony, zejména občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“).
 • Tyto Podmínky se řídí českým právním řádem. Pro případné spory jsou příslušné české soudy.
 • Přijetím těchto Podmínek se zavazujete k jejich dodržování.

1. Objednání služeb DreamRoi

 1. K objednávce našich služeb nás kontaktujte na honza@dreamroi.com 
 2. U objednávky uveďte, na jaké období máte zájem čerpat Služby.
 3. Smlouvu uzavřeme v okamžiku, kdy si schválíme časové rozmezí poskytování Služeb spolu s objemem unikátních návštěvníků a cenu za tyto Služby.
 4. Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoliv objednávku.
 5. Naše Služby poskytujeme podnikatelům, aby jim pomáhaly s jejich e-commerce službami. Pokud chcete využívat naše Služby jako fyzická osoba, souhlasem s těmito podmínkami stvrzujete, že Služby budete využívat v souladu s jejich zamýšleným účelem – pro vaše obchodní, podnikatelské účely – tedy nikoliv jako spotřebitel.

2. Rozsah Služeb

 1. Služeb můžete využívat nejdéle po dobu sjednaného časového rozsahu podle objemu unikátních návštěvníků za účtované období (objem unikátních návštěvníků = počet návštěvníků určené webové stránky v období mezi 00:00 – 23:59:59, přičemž tyto hraniční časy jsou vztaženy k příslušnému časovému pásmu projektu - opakované návštěvy stejných návštěvníků v rámci jednoho takového období se do objemu unikátních návštěvníků započítávají pouze 1x).
 2. Pokud dojde k vyčerpání domluveného objemu unikátních návštěvníků dřív, než uplyne sjednané časové období, pozastavují se naše Služby a je nutné objednat další objem. Přikoupení objemu se považuje za dodatek ke smlouvě.
 3. Služby jsou naším autorským dílem (s výjimkou případů, kdy jsou zakomponována díla třetích stran). Pokud je oprávněně využíváte a případně i rozšiřujete výstupy Služby, udělujeme vám nevýhradní licenci k takovému užití za podmínky, že je budete využívat v souladu s jejich zamýšleným účelem (analýza dat o chování návštěvníků webových stránek a stávajících zákazníků za účelem zefektivnění cílení reklamy).

Oprávnění k využití Služeb jako takových je:

 • místně neomezené;
 • časově omezené na dobu trvání našeho smluvního závazku.

Oprávnění k využití výstupů Služeb (např. doporučená publika) je:

 • místně neomezené;
 • časově neomezené.
 1. Služby můžete užívat z neomezeného počtu zařízení.  

3. Fair Use Služeb

 1. Služby nemůžete využívat pro jiné účely, než které jsme stanovili (tedy pro vaše obchodní účely), zejména ne pro protiprávní nebo konkurenční účely vůči naší Službě. Pokud budete Služby využívat pro získání konkurenční výhody (například využijete jedinečné principy, na kterých jsou naše Služby postaveny), budete porušovat naše autorská práva a tyto podmínky, také může jít o nekalou soutěž.
 2. Pokud Vám k tomu nedáme písemný pokyn, kromě využívání podstaty Služeb ke Službám nesmíte přistupovat žádnými automatickými nástroji (např. používat boty, softwary a jiné podobné nástroje k tomuto účelu směřující). Zakázáno je také jakkoliv zasahovat do běžného provozu Služeb, a to vč. jakýchkoliv útoků, změn TCP/IP protokolů nebo úmyslných přenosů nadměrného objemu dat, které mohou nadměrně zatěžovat infrastrukturu našich Služeb.
 3. Šíření jakýchkoliv virů nebo vyvíjení jiné protiprávní činnosti je zakázáno.
 4. Pokud nám během využívání našich Služeb poskytujete jakýkoliv obsah (např. osobní údaje, informace o objednávkách), předpokládáme, že jste oprávněni jakýkoliv takový obsah nahrát a máte vyřešena veškerá práva třetích osob. Pokud nám tímto Vaším jednáním vznikne škoda, můžeme ji po vás chtít uhradit.

4. Platební podmínky

 1. Odměnu si stanovíme v rámci smlouvy.
 2. Odměna je splatná dopředu, podklady k platbě vám zašleme v elektronické podobě na vaši e-mailovou adresu.
 3. K odměně se připočítá DPH podle příslušných právních předpisů.
 4. Odměna se hradí bankovním převodem na č.ú. 2901871259 / 2010.
 5. Odměna je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš účet. Do té doby vám nemusíme využívání dané Služby umožnit.
 6. Daňový doklad, který bude splňovat požadavky daňových a účetních předpisů, vám zašleme v elektronické podobě na váš e-mail.
 7. Období pro čerpání Služby začíná dnem zpřístupnění Služby a trvá dohodnutou dobu, pokud nedojde za dané období k vyčerpání objemu unikátních návštěvníků.
 8. Nevyčerpaný objem unikátních návštěvníků za dané časové období propadá. 
 9. Před vyčerpáním objemu unikátních návštěvníků vás na tuto skutečnost upozorníme.
 10. Pokud z vaší strany nedojde k přikoupení objemu unikátních návštěvníků, poskytování Služby vám přerušíme (dojde např. k pozastavení měření). K dispozici nicméně budete mít všechny výstupy, které byly nashromážděny do okamžiku překročení. Okamžikem uhrazení dojde k obnovení Služeb a je zahájeno další účtované období.

5. Ukončení Služeb

 1. Využívání Služby můžete do budoucna kdykoliv bezdůvodně ukončit, stačí se nám ozvat na e-mail: support@dreamroi.com  Již uhrazená odměna se nevrací.
 2. Poskytování Služeb můžeme s okamžitou platností ukončit (bez nároku na vrácení již zaplacené odměny), a to zejména, když:
  1. zneužijete znalost o myšlenkách a principech, konfiguraci nebo použitých metodách, na nichž jsou naše Služby založeny nebo které obsahuje;
  2. budete do Služby úmyslně přistupovat způsobem, který nám způsobí nebo může způsobit škodu;
  3. porušíte ustanovení právních předpisů nebo dobré mravy jiným způsobem.
 1. V případě zániku smluvního vztahu podle odst. 2 nemáte nárok na vrácení zaplacené odměny ani její části. V případě ukončení poskytování Služeb z důvodů výlučně na naší straně vám vrátíme poměrnou část zaplacené odměny.
 2. Po zániku smluvního vztahu váš nahraný obsah odstraníme, nedáte-li nám před zánikem jiný pokyn.

6. Náhrada škody

 1. Vezměte, prosím, na vědomí, že je vaší odpovědností a tudíž že my neodpovídáme zejména za to, že:
  1. jste neměli právo data do Služeb nahrát (a to zejména z hlediska ochrany osobních údajů, vlastnického práva, autorského práva, nekalé soutěže, apod.) nebo že budou data zveřejněna neoprávněným osobám/publiku; 
  2. nahraná data zasahují do práv třetích osob;
  3. nahraná data a práce s nimi obecně je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy;
  4. nahráním dat došlo k porušení zákonem stanovenou povinností mlčenlivosti.
 1. Za škody, které vzniknou použitím nebo nemožností použití Služeb, a to vč. ušlého zisku, přerušení podnikání nebo ztráty dat, neodpovídáme.
 2. Neodpovídáme ani za vady propojení Služeb se software třetích stran.
 3. O tom, jak s výstupy Služeb naložíte, rozhodujete výlučně vy či vámi k tomu pověřená třetí strana. DreamROI nenese odpovědnost za žádné rozhodnutí týkající se reklamy či marketingu klienta či jiné dopady reklamních nebo marketingových aktivit/neaktivit klienta.

7. Odpovědnost za vady

 1. Pokud máte za to, že Služby, za které jste nám zaplatili, mají vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídají smluvním podmínkám), máte právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem. Bude-li vada odstranitelná, můžete se domáhat buď nápravy anebo přiměřené slevy odměny. Nelze-li vadu odstranit, můžete se domáhat přiměřené slevy.
 2. Reklamaci, prosíme, uplatníte na e-mail: support@dreamroi.com
 3. Uveďte k reklamaci následující:
 • vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
 • potvrzení o zaplacení a dodání Služeb.
 1. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Služby poskytujeme elektronicky a komunikovat s vámi budeme převážně elektronicky. Proto pokud bude právní řád vyžadovat některé právní jednání písemně, shodujeme se tímto na tom, že za písemnou formu považujeme i komunikaci e-mailem, pokud je z něho dostatečně jasná identita odesílatele.
 2. Pro poskytnutí Služeb potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje. V rámci poskytnutí našich Služeb budeme také zpracovávat osobní údaje, kterých jste tzv. správci. Součástí těchto podmínek je tedy i zpracovatelská smlouva, která je dostupná, stejně jako všechny ostatní informace týkající se osobních údajů, zde.
 3. Rozhraní Služeb a Služby samotné můžeme kdykoliv upravovat, a to bez předchozího upozornění, a to i v případě, kdy mezi námi existuje smluvní vztah. Pokud taková změna zahrnuje i změnu řešení na vaší straně, je pro správnou funkčnost potřeba, abyste takovou změnu aplikovali. Pokud by se měla změna dotknout i těchto podmínek, uplatní se bod níže.
 4. Tyto podmínky můžeme v nezbytném rozsahu měnit, a to hlavně kvůli změně zákonů nebo funkcí Služeb. O změnách vás budeme informovat emailem, a to alespoň jeden měsíc před zamýšlenou účinností změny. Pokud do jednoho měsíce vyjádříte nesouhlas,  smluvní vztah mezi námi skončí ke dni dočerpání tarifu podle objednávky provedené před ohlášením změny. V opačném případě se budou naše vztahy dále řídit aktualizovanými podmínkami.
 5. Web DreamROI a tedy Služba nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 6. Naše smluvní vztahy se řídí českým právem.