Zásady zpracování osobních údajů

Jsme DreamROI.CZ, poskytujeme vám služby pro efektivnější cílení na návštěvníky webových stránek a stávající zákazníky a analýzu jejich chování prostřednictvím nástroje DreamROI.CZ, který provozuje společnost DreamRoi s.r.o., IČ 095 13 582, se sídlem Zeyerova 560/25, Liberec I - Staré Město, 460 01, Liberec, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 45886 (dále jen „DreamROI.CZ“, „my“). Abychom vám mohli poskytovat naše služby, musíme zpracovat jak vaše osobní údaje, tak osobní údaje návštěvníků vašich stránek. Na takovém principu je postavena naše služba.

Přečtěte si níže, jak takové zpracování probíhá.

Nezapomeňte, že máte kdykoliv právo se na nás obrátit na emailové adrese support@dreamroi.com nebo na výše uvedené poštovní adrese a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat po nás výmaz osobních údajů; v určitých případech máte právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

Objednávka našich služeb

 1. Při objednávce služeb vystupujeme jako správci vašich údajů a zpracováváme data, která jsou v objednávce (a poté smlouvě) uvedena. Jsou to jméno, e-mail, telefon, vaše sídlo, IČ a údaje ohledně objednávané služby.

  Tyto informace zpracováváme pro splnění naší smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jsou nezbytné a uchováváme je po dobu 10 let od ukončení poskytování našich služeb.
 1. Vaši e-mailovou adresu (někdy telefonní číslo) zařazujeme do naší databáze pro zasílání obchodních sdělení. Umožňuje nám to zákon 480/2004 Sb., ale e-mail i telefonní číslo můžete kdykoliv z rozesílky odhlásit. Pokud nám je k tomuto použití ponecháte, budeme je mít v databázi 3 roky od vaší poslední objednávky.

Osobní údaje návštěvníků stránek a zákazníků
během poskytování našich služeb

 1. Služby poskytujeme pro vás a na vaši objednávku -> ve vztahu k osobním údajům vašich návštěvníků vystupujete vy jako správci osobních údajů, my jako zpracovatelé takových osobních údajů. Jakožto správci osobních údajů návštěvníků vašich webových stránek (dále jen „návštěvníci“)  a vašich zákazníků nesete odpovědnost za to, že postupujete v souladu s právem a například řádně informujete návštěvníky nebo zákazníky o tom, co se všechno bude s jejich údaji dít a kdo je bude zpracovávat (pro lepší orientaci v právních povinnostech jsme pro vás připravili doporučující Privacy Q&A).
 1. Protože jsme vaši zpracovatelé, v souladu s čl. 28 GDPR níže uvádíme podmínky naší zpracovatelské smlouvy, ke které souhlasem s podmínkami použití služby přistupujete.
 1. K tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby, zpracováváme pro vás údaje týkající se návštěvníků vašich webových stránek nebo vašich zákazníků, které nám poskytujete (buď aktivně jejich dodáním nebo prostřednictvím implementace našeho nástroje na vaše webové stránky). To mohou být např. údaje o tom, jaké stránky na vaší webové stránce vaši návštěvníci navštívili, jak aktivní byli, co vložili do košíku a co koupili, kdy případně otevřeli e-mail. Také nám můžete ke zpracování poskytnout e-mailové adresy vašich zákazníků a informace o jejich objednávkách provedených na vašich webových stránkách („Osobní údaje“).
 1. Osobní údaje zpracováváme pouze za účelem poskytování našich služeb: analýzy dat o chování návštěvníků vašich webových stránek a stávajících zákazníků za účelem zefektivnění cílení reklamy.
 1. Jako vaši zpracovatelé vám garantujeme, že přijmeme opatření, která zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání, zejména budeme:  
  • používat zabezpečený přístup do PC a do databáze Osobních údajů, kdy přístupové údaje známe pouze my a zadáváme je tak, aby nebyly zobrazeny, neukládaly se nebo nebyly zpřístupněny třetí osobě; 
  • pro zpracování užíváme software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií;
  • kopie databáze budeme uchovávat pouze v rozsahu vašeho využívání služeb případně archivace dat, nikoliv pro naše účely; 
  • budeme užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;
  • neumožníme přístup k údajům třetím osobám, pokud tento přístup jako správci neschválíte nebo neplyne z tohoto ujednání;
  • dodržovat mlčenlivost ohledně Osobních údajů, nebudeme je zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo naše zaměstnance nebo jiné oprávněné osoby námi pověřené zpracováním;
  • zpracovávat Osobní údaje pouze v takové podobě, v jaké jste nám je předali;
  • zpracovávat pouze Osobní údaje za vymezeným účelem a pouze v rozsahu nutném pro naplnění tohoto účelu a nebudeme sdružovat Osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům;

 1. Zpracovávat Osobní údaje budou pouze zaměstnanci nebo jiné osoby pověřené zpracováním. Všechny takové osoby budou zpracovávat pouze v rozsahu a za určeným účelem dle tohoto ujednání a dle GDPR.
 1. Pokud si budete přát jakožto správci opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit některý z Osobních údajů, které jste nám poskytli, bez zbytečného odkladu takovou akci provedeme. 
 1. Zpracováním osobních údajů můžeme pověřit údajů dalšího zpracovatele bez vašeho dodatečného výslovného konkrétního povolení (dále jen „Podzpracovatel“). Všichni Podzpracovatelé zpracovávají Osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování naší služby. Momentálně využíváme následující Podzpracovatele:
 • poskytovatel služby Amazon AWS, který osobní údaje zpracovává v souladu se svými podmínkami – mrkněte  sem
 • poskytovatel služby Google Analytics, který osobní údaje zpracovává v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem
 • poskytovatel služby Google Adwords, který osobní údaje zpracovává v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem
 • poskytovatel služby Sklik, který osobní údaje zpracovává v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem,
 • poskytovatel služby Facebook Advertising, který osobní údaje zpracovává v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem,
 • poskytovatel služby ActiveCampaign.com, který osobní údaje zpracovává v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem.

Dbejte, prosíme, na řádné informování vašich návštěvníků a zákazníků a případném získání souhlasu se zpracováním osobních údajů návštěvníků a zákazníků mimo jiné i s tímto předáváním třetím stranám.

 1. Poskytneme vám informace o tom, že jsme splnili povinnosti týkající se Osobních údajů zde ujednané nebo stanovené GDPR a umožníme vám nebo třetí straně, která bude vůči vám doložitelně zavázána mlčenlivostí, audit v přiměřeném rozsahu. Audit musí být oznámen dostatečně dopředu, nejméně 30 dní před jeho plánovaným proběhnutím a nesmí nepřiměřeně zasahovat do naší činnosti. Náklady auditu, které nejsou vzniklé našim jednoznačným porušením povinností, nesete vy. 
 1. Osobní údaje návštěvníků a zákazníků zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního závazku. Po jeho skončení dojde ke smazání vašeho účtu vč. Osobních údajů, nedáte-li nám před skončením jiný pokyn.